Rabu, 28 Mei 2014

R 33 : DEFINISI RIBA Versi 1

Apa itu riba? Jawabnya: Riba adalah beberapa jenis transaksi yang diharamkan dalam islam. Berbagai jenis riba yang diharamkan itu telah merajalela di tengah masyarakat kita. Antara satu jenis riba dengan jenis yang lain kadang terlihat sangat berbeza. Oleh kerana itu, sulit bagi kita untuk merangkum berbagai jenis riba tersebut dalam sebuah definisi yang pas. Maka, dari pada kita menghabiskan tempat untuk berpayah-payah mencari definisi riba, lebih baik kita langsung bicara tentang contoh konkret dari jenis-jenis riba yang ada.

Jenis-Jenis Riba


Majoriti ulama menyatakan bahawa riba boleh terjadi dalam dua hal, iaitu dalam hutang  (dain) dan dalam transaksi jual-beli (bai’). Keduanya biasa disebut dengan istilah riba hutang (riba duyun)dan riba jual-beli (riba buyu’). Mari kita tinjau satu persatu:

 

Riba Dalam Hutang


Dikenal dengan istilah riba duyun, iaitu manfaat tambahan terhadap hutang. Riba ini terjadi dalam transaksi hutang-piutang (qardh) ataupun dalam transaksi tak tunai selain qardh, semisal transaksi jual-beli kredit (bai’ muajjal). Perbezaan antara hutang yang muncul kerana qardh dengan hutang kerana jual-beli adalah asal akadnya. Hutang qardh muncul kerana semata-mata akad hutang-piutang, iaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain. Sedangkan hutang dalam jual-beli muncul kerana harga yang belum diserahkan pada saat transaksi, baik sebahagian atau keseluruhan.
Contoh riba dalam hutang-piutang (riba qardh), misalnya, jika si A mengajukan hutang sebesar Rp. 20 juta kepada si B dengan tempoh satu tahun. Sejak awal keduanya telah menyepakati bahawa si A wajib mengembalikan hutang ditambah bunga 15%, maka tambahan 15% tersebut merupakan riba yang diharamkan.
Termasuk riba duyun adalah, jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan apabila pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya tepat waktu maka dia tidak dikenai tambahan, namun jika dia tidak mampu mengembalikan hutangnya tepat waktu maka tempohnya diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atas hutangnya tersebut. Contoh yang kedua inilah yang secara khusus disebut riba jahiliyah kerana banyak dipraktikkan pada zaman pra-Islam, meski asalnya merupakan transaksi qardh (hutang-piutang).
Sementara riba hutang yang muncul dalam selain qardh (pinjam) contohnya adalah apabila si X membeli motor kepada Y secara tidak tunai dengan ketentuan harus lunas dalam tiga tahun. Jika dalam tiga tahun tidak berhasil dilunasi maka tempoh akan diperpanjang dan si X dikenai denda berupa tambahan sebesar 5%, misalnya.
Perlu diketahui bahawa dalam konteks hutang, riba atau tambahan diharamkan secara mutlak tanpa melihat jenis barang yang dihutang. Maka, riba jenis ini boleh terjadi pada segala macam barang. Jika si A berhutang dua liter bensin kepada si B, kemudian disyaratkan adanya penambahan satu liter dalam pengembaliannya, maka tambahan tersebut adalah riba yang diharamkan. Demikian pula jika si A berhutang 10 kg buah epal kepada si B, jika disyaratkan adanya tambahan pengembalian sebesar 1kg, maka tambahan tersebut merupakan riba yang diharamkan.
Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan, “kaum muslimin telah bersepakat berdasarkan riwayat yang mereka nukil dari Nabi mereka (saw) bahawa disyaratkannya tambahan dalam hutang-piutang adalah riba, meski hanya berupa segenggam makanan ternak.”
Bahkan, majoriti ulama menyatakan jika ada syarat bahawa orang yang berhutang harus memberi hadiah atau jasa tertentu kepada si pemberi hutang, maka hadiah dan jasa tersebut tergolong riba, sesuai kaedah, “setiap qardh yang menarik manfaat maka ia adalah riba.” Sebagai contoh, apabila si B bersedia memberi pinjaman wang kepada si A dengan syarat si A harus meminjamkan kendaraannya kepada si B selama satu bulan, maka manfaat yang dinikmati si B itu merupakan riba.

 

Riba Dalam Jual-beli


Dalam jual-beli, terdapat dua jenis riba, yakni riba fadhl dan riba nasi’ah. Keduanya akan kita kenal lewat contoh-contoh yang nanti akan kita tampilkan.
Berbeza dengan riba dalam hutang (dain)  yang boleh terjadi dalam segala macam barang, riba dalam jual-beli tidak terjadi kecuali dalam transaksi enam barang tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda:

“Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur (gandum) ditukar dengan bur, sya’ir (jewawut, salah satu jenis gandum) ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” 
(HR. Muslim no. 1584)

Dalam riwayat lain dikatakan:

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama (sama beratnya/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka jika berbeza jenis-jenisnya, juallah sesuka kamu asalkan dari tangan ke tangan (kontan).
(HR Muslim no 1210; At-Tirmidzi III/532; Abu Daud III/248).

Ada beberapa poin yang boleh kita ambil dari hadits di atas:

Pertama, Rasulullah saw dalam kedua hadits di atas secara khusus hanya menyebutkan enam komoditi saja, iaitu: emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam. Maka ketentuan/larangan dalam hadits tersebut hanya berlaku pada keenam komoditi ini saja tanpa bpleh diqiyaskan/dianalogkan kepada komoditi yang lain. Selanjutnya, keenam komoditi ini kita sebut sebagai barang-barang ribawi.

Kedua, Setiap pertukaran sejenis dari keenam barang ribawi, seperti emas ditukar dengan emas atau garam ditukar dengan garam, maka terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi, iaitu: pertama takaran atau timbangan keduanya harus sama; dan kedua keduanya harus diserahkan saat transaksi secara tunai/kontan.
Berdasarkan ketentuan di atas, kita tidak boleh menukar kalung emas seberat 10 gram dengan gelang emas seberat 5 gram, meski nilai seni dari gelang tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari nilai kalungnya. Kita juga tidak boleh menukar 10 kg kurma kualiti buruk dengan 5 kg kurma kualiti bagus, kerana pertukaran kurma dengan kurma harus setakar atau setimbang. Jika tidak setimbang atau setakaran, maka terjadi riba, yang disebut riba fadhl.
Disamping harus sama, pertukaran sejenis dari barang-barang ribawi harus dilaksanakan dengan tunai/kontan. Jika salah satu pihak tidak menyerahkan barang secara tunai, meskipun timbangan dan takarannya sama, maka hukumnya haram, dan praktik ini tergolong riba nasi’ah atau ada sebagian ulama yang secara khusus menamai penundaan penyerahan barang ribawi ini dengan sebutan riba yad.

Ketiga, Pertukaran tak sejenis di antara keenam barang ribawi tersebut hukumnya boleh dilakukan dengan berat atau ukuran yang berbeza, asalkan tunai. Ertinya, kita boleh menukar 5 gram emas dengan 20 gram perak atau dengan 30 gram perak sesuai kerelaan keduabelah pihak. Kita juga boleh menukar 10 kg kurma dengan 20 kg gandum atau dengan 25 kg gandum, sesuai kerelaan masing-masing. Itu semua boleh asalkan tunai alias kedua belah pihak menyerahkan barang pada saat transaksi. Jika salah satu pihak menunda penyerahan barangnya, maka transaksi itu tidak boleh dilakukan. Para ulama menggolongkan praktik penundaan penyerahan barang ribawi ini ke dalam jenis riba nasi’ah tapi ada pula ulama yang memasukkannya dalam kategori sendiri dengan nama riba yad.

Keempat, Jika barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, seperti perak ditukar dengan ke kayu,  maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus setimbang dan tidak disyaratkan pula harus kontan kerana kayu bukan termasuk barang ribawi.

Kelima, Selain keenam barang-barang ribawi di atas, maka kita boleh menukarkannya satu sama lain meski dengan ukuran/kuantiti yang tidak sama, dan kita juga boleh menukar-nukarkannya secara tidak tunai. Sebagai contoh, kita boleh menukar 10 buah kelapa dengan 3 kg kedlai secara tidak kontan kerana kelapa dan kedlai bukan barang ribawi.

 

Memahami Riba Fadhl dan Riba Nasi’ah


Fadhl secara bahasa bererti tambahan atau kelebihan. Sedangkan nasii’ah secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan.
Nah, sekarang mari kita mencuba untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh para ulama dengan istilah riba fadhl dan riba nasi’ah, meskipun sebenarnya, setelah kita memahami fakta tentang jenis-jenis riba, bukan suatu hal yang wajib untuk mengenal nama-namanya.  Hanya saja, kerana istilah riba fadhl dan nasi’ah ini sangat sering kita baca atau kita dengar, maka kita akan menemukan kesulitan untuk memahami tulisan atau pembicaraan yang mengandung kedua istilah tersebut.
Silakan cermati kembali poin dua dan poin tiga pada penjelasan hadits yang baru saja kita lewati, setelah itu in sya allah kita boleh memahami apa yang disebut dengan riba fadhl dan riba nasi’ah. Riba fadhl adalah tambahan kuantiti yang terjadi pada pertukaran antara barang-barang ribawi yang sejenis, seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram. Sedangkan riba nasi’ah adalah riba yang terjadi kerana penundaan, sebab, nasi’ah sendiri maknanya adalah penundaan atau penangguhan.
Semua riba hutang (riba duyun) yang telah kita bahas sebelumnya tergolong riba nasi’ah, kerana semuanya muncul akibat tempoh. Dalam konteks hutang, riba nasi’ah berupa tambahan sebagai kompensasi atas tambahan tempoh yang diberikan. contohnya hutang dengan tempoh satu tahun tidak berhasil dilunasi sehingga dikenakan tambahan hutang sebesar 15%, misalnya. Maka, tambahan 15% ini merupakan riba nasi’ah. Juga dalam riba qardh di mana keberadaan tambahan telah disepakati sejak awal, semisal ada ketentuan untuk mengembalikan hutang sebesar 115%. Ini juga termasuk riba nasi’ah (meski sebagian ulama ada yang memasukkannya dalam ketegori riba fadhl ditinjau dari segi bahawa ia merupakan pertukaran barang sejenis dengan penambahan).
Sementara itu, dalam konteks jual-beli barang ribawi, riba nasi’ah tidak berupa tambahan, melainkan semata dalam bentuk penundaan penyerahan barang ribawi yang sebenarnya disyaratkan harus tunai itu, baik keduanya sejenis mahupun berbeza jenis. Contohnya seperti membeli emas menggunakan perak secara tempoh, atau membeli perak dengan perak secara tempoh. Praktik tersebut tidak boleh dilakukan kerana emas dan perak merupakan barang ribawi yang jika ditukar dengan sesama barang ribawi disyaratkan harus kontan. Itulah mengapa, pertukaran barang ribawi secara tidak tunai digolongkan ke dalam riba nasi’ah. Sebahagian ulama menyebut penyerahan tertunda dalam pertukaran sesama barang ribawi ini dengan istilah khusus, yakni riba yad.

Kesimpulan

Riba boleh terdapat dalam hutang dan transaksi jual-beli.
Riba dalam hutang adalah tambahan atas hutang, baik yang disepakati sejak awal ataupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba hutang ini boleh terjadi dalam qardh (pinjam/hutang-piutang) ataupun selain qardh, seperti jual-beli kredit. Semua bentuk riba dalam hutang tergolong riba nasi’ah kerana muncul akibat tempoh (penundaan).
Riba dalam jual beli terjadi kerana pertukaran tidak seimbang di antara barang ribawi yang sejenis (seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram). Jenis ini yang disebut sebagai riba fadhl.
Riba dalam jual-beli juga terjadi kerana pertukaran antara barang ribawi yang tidak kontan, seperti emas ditukar dengan perak secara kredit. Praktik ini digolongkan ke dalam riba nasi’ah atau secara khusus disebut dengan istilah riba yad.
Wallahu a’lam

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan