Rabu, 28 Mei 2014

R 38 : RIBA - KONSEP BUNGA

1.    Pengertian Bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahawa interest is a charge for afinacial loan, usually a presentage of the amount loaned (Bunga adalah tanggungan pada pinjaman wang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari wang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan interest iaitu sejumlah wang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.
Berbeza dengan bunga (Interest), dalam bahasa inggris riba lebih dikenal sebagai “usury” yang ertinya“ the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest” tapi bila disimpulkan dari sejarah masyarakat barat, terlihat jelas bahawa “interest” dan “usury” yang dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya bererti tambahan wang, umumnya dalam presentase, istilah “usury” muncul kerana belum mapannya pasar kewangan pada zaman itu sehingga pengusaha harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar[14].

2.    Bunga Bank dan Riba
Dalam persoalan sub pokok bahasan ini, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktik bunga dengan riba yang diharamkan dalam al Quran dan hadits. Kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bungan pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah[15] :
1.    Mengakumulasikan dana untuk keuntungan sendiri.
2.    Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada  penanggung berikutnya.
3.    Menyalurkan harta hanya kepada mereka yang mampu.
4.    Penanggung terakhir adalah masyarakat.
5.    Memandulkan kebijakan stabiliti ekonomi dan investasi.
6.    Terjadi kesenjangan  yang tidak akan ada habisnya.
Disamping itu, terlepas dari haram / tidaknya bunga bank, secara jujur harus diakui bahawa terdapat beberapa kelemahan pada penerapan sistem bunga dalam sistem bank konvensional, antara lain[16]:
1.       Salah satu penyebab krisis berkepanjangan.
2.       Menganaktirikan usaha sektor riil.
3.       Menciptakan budaya malas.
4.       Memperlebar jurang sosial antara si miskin dan si kaya.
Apabila ada suatu bank yang didirikan untuk membantu lalu lintas perdagangan, memudahkan kirim mengirim wang, memudahkan jual-beli antara bangsa, membantu manusia pedagang dengan modal, maka semua itu dibolehkan Agama. Yang tidak diperbolehkan hanyalah memungut atau memberikan rente pinjaman (riba/ bunga). Baik yang dilakukan oleh bank/ perseorangan, iaitu memungut rente pinjaman. Dan juga dilarang kalau dengan tujuan “ihtikar” (menumpuk barang-barang makanan pada waktu mahal untuk dijual dalam waktu yang lebih mahal lagi), maka semuanya menurut hukum agama adalah haram[17].
Dalam analisa terhadap praktik pembuangan dalam bank, tercatat beberapa hal sebagai berikut[18] :
1.    Bunga adalah tambahan terhadap wang yang disimpan pada lembaga kewangan atau wang yang dipinjam.
2.    Besarnyta bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah lembaga kewangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya/ tidak.
3.    Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka presentase dalam setahun yang ertinya apabila hutang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun boleh terjadi berlipat ganda jumlahnya.
Dari ketiga hal tersebut di atas tampak jelas bahawa praktik membungakan wang adalah upaya untuk memperoleh tambahan wang atas wang semula dengan cara :
(1). Pembayaran tambahan wang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam, (2). Dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka,
(3). Peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apaakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamanya itu atau tidak;
(4). Pembayaran tambahan wang itu dihitung dengan presentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.
Dari huraian di atas dapat dikatakan bahawa bunga sama halnya dengan  riba an-nasi’ah yang dalam al Quran dan Hadits telah dijelaskan keharamanya. Namun, di sisi lain banyak orang yang beranggapan bahawa bunga dan riba itu berbeza, kerana bunga dianggap sebagai balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk kepentingan produksi. Berdasarkajn pendapat yang kedua ini, maka lembaga bank dianggap sebagai jalan keluar dari riba. Maksudnya, unsur yang mengharamkan riba telah dihapus melalui peraturan perbankan yang mana suku bunganya telah ditetapkan oleh pemerintah yang biasanya telah disepakati oleh wakil rakyat. Namun demikian, bukankah hal tersebut hanyalah dalih untuk menghalalkan yang diharamkan Tuhan?
Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Tahu tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan perubahan zaman seperti sekarang ini, tetapi Allah SWT tetap mengharamkan riba dengan jelas dalam firmanNya, itu bererti tidak ada dalih apapun yang dapat menghalalkan riba. Al hasil, bagaimanapun dicari dalihnya maka bunga itu terlarang menurut hukun Islam, tidak diredhai oleh Allah SWT dan RasullNya.

3. Fatwa-Fatwa Tentang Bunga Bank  

a. Majlis Tarjih Muhammadiyah[19]
Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :
1.    Riba hukumnya haram dengan nash shorih al Quran dan As-Sunnah.
2.    Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3.    Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musyabihat.
4.    Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaedah Islam.

b. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhlatul Ulama’[20]
menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama’ sehubungan dengan masalah ini.
1.    Haram sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
2.    Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3.    Subahat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahliu hukum berselisih pendapat tentangnya.
Meskipun ada perbezaan pandangan lajnah memutuskan bahawa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama iaitu menyebut bunga bank adalah haram.

c. Sidang Konferensi Islam (OKI)
Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Disember 1970, telah menyepakati dua hal utama, iaitu :
1.    Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari’ah Islam.
2.    Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.
  Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank pembangunan Islam    / Islamic Development Bank (IDB).

d. Mufti Negara Mesir
Keputusan kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank sentiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, Mufti Negara  Republik Arab Mesir memutuskan bahawa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

e. Konsul Kajian Islam Dunia  
Ulama’-ulama’ besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di universiti Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, ditetapkan bahawa tidak ada sedikitpun kerugian atas haramnya praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

f.     Majlis Ulama’ Indonesia.
Dalam lokakarya alim ulama’ di Usaura tahun 1991 bertekad bahawa MUI harus segera mendirikan bank alternatif. Selanjutnya, keputusan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, bahawa praktik pembungaan wang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi’ah. Dengan sedemikian, praktik pembungaan ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, dan lembaga-lembaga lainnya mahupun dilakukan oleh individu.

 KESIMPULAN

Dalam konteks Islam, Riba merupakan satu halnya yang sangat dilarang. Bahkan penerapanya berakibat fatal bagi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, tidak lagi menjadi perdebatan tentang haramnya riba, baik dalam lingkup Islam mahupun non Islam.
Sedangkan mengenai permasalahan Bank konvensional dan bunganya terdapat banyak perbezaan pendapat. Baik mengenai hukumnya mahupun tingkat nilai dari suku bunga itu sendiri. Namun, setelah dianalisis lebih jauh, tidak dapat dihindari bahawa bunga bank banyak memiliki kesamaan dengan riba. Bahkan pada penerapanya pada zaman ini, bunga bank telah menemui kriteria riba nasi’ah sehingga telah jelas keharamannya. Meski ada ulama’-ulama’ mahupun tokoh-tokoh yang membolehkan adanya riba, namun itu hanya dalam jumlah minoriti, sedangkan majoriti ulama’ Internasional sepakat bahawa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya adalah haram secara mutlak.
   
[1] Zainuddin Ali, Hukum perbankan Syari’ah, 2008, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 88, lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, 2001, Jakarta : Gema Insani, Hal. 37. Lihat Abdullaoh Saeed,Islamic Banking And Interest : A Study Of The Probihition Of Riba And Itis Kontemporary. (Laiden : E Jibril 1996)
[2] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 88. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 37. Lihat syafi’i Antonio. Wacana ualama’ dan cendikiawan, central bank of Indonesia and Tazkia institute, Jakarta 1999.
[3] Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer, 2000, Jogjakarta : UII Press. Hal. 147
[4] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 88. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal.38
[5] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 89. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 38. Lihat Badr Ad-Din Al-Ayni, Umdatul Qari’ syarah Shahih Al-Bhukhari (Constatinople : Mathbaah Al-Amira. 1310 H.) Vol.-V. Hal. 4.136
[6] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 90. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 39. Lihat majmu’ Syarah Al-Muhadzab, Vol. IX, Cairo Zakaria Ali Yusuf tt. Hal. 442
[7] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 92. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 41
[8] Abdul Azis Al-Malibari. Fath Al-Mu’in, Surabaya : Dar Al-Ilmi, sh. 68 , lihat terjemah Fath Al-Mu’in (2). Surabaya : Alhidayah, hal. 211
[9] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 99-102. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 48-51, lihat Sunarto Dzulkifli, Perbankan Syariah, 2007, Jakarta ; Zikrul Hakim, hal. 2-4
[10]  Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 105. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 53
[11] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 106. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 54,
[12] Sunarto Zulkifli,.............hal. 4
[13] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 94-96. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 43-48
[14] Muhammad, Lembaga-lembaga........, hal. 146-147
[15] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 146-147
[16] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 158-159
[17]Sunarto zulkifli, Perbankan Syari’ah, hal. 8-9
[18] Muhammad, lembaga-lembaga, hal. 154
[19] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 113-114. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal.

[20] Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah.................hal. 115. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan