Rabu, 28 Mei 2014

R 37 : RIBA

Konsep Riba Dalam Islam
Bab I
Konsep Riba

1.    Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna; ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga bererti tumbuh dan membesar.[1] Menurut istilah teknis, riba bererti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil[2]. Kata riba juga bererti ; bertumbuh menambah atau berlebih. Al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan wang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syarak, apakah tambahan itu berjumlah sedikit mahupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al Quran. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris sebagai “usury” yang ertinya“the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest”  sementara para ulama’ fikih mendefinisikan riba dengan “kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.” Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal wang yang timbul akibat transaksi hutang piutang yang harus diberikan terhutang kepada pemilik wang pada saat hutang jatuh tempoh[3].
Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahawa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, mahupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua’amalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam al Quran Surat An-Nisa’ : 29  

Ertinya : “Hai orang-orang yang beriman janganah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.”

Dalam kaitanya dengan pengertian al-batil dalam ayat tersebut, ibnu ArobiAl-Maliki menjelaskan seperti yang dikutif oleh Afzalurrohman.[4]

 “Pengertian riba’ secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al Quran iaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyimbang yang dibenarkan syari’ah.
Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyimbang iaitu transaksi bisnes atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil projek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa kerana adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang kerana penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonominya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya.
Demikian juga dalam projek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan kerana disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang boleh saja muncul setiap saat.
Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bunga tanpa adanya suatu penyimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adat peminjam diwajibkan untuk selalu dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor  orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan boleh saja untung boleh saja rugi.
Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama’ sepanjang sejarah Islam dari berbagai madzahib fiqhiyyah, di antaranya sebagai berikut.

a.       Badr Ad-Din Al-Ayni pengarang Umdatul Qari’ syarah Shahih Al-Bhukhari.
Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari’ah riba bererti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnes rill.[5]

b.       Imam zarkasi dari madzab Hanafi
Riba adalah tambahan yang disaratkan dalam transaksi bisnes tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut.

c.       Raghib Al-Asfahani
Riba adalah penambahan atas harta pokok.

d.       Imam An-Nawawi dari Madzab Syafi’i[6].
Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi di atas, dapat difahami bahawa salah satu bentuk riba yang dilarang oleh al Quran dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok kerana unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

e.       Qatadah
Riba Jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempoh hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat membayar dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.

f.        Zaid Bin Aslam
Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang beramplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempoh ia berkata “bayar sekarang atau tambah.”

g.       Mujahid
Mereka menjual daganganya dengan tempoh. Apabila telah jatuh tempoh dan (tidak mampu membayar) si pembeli memberikan “tambahan” atas tambahan waktu.

h.       Ja’far As-Shodiq dari kalangan Madzab Syi’ah
Ja’far As-Shodiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan kerana ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman maka seseorang tadi tidak berbuat makruf  lagi atas transaksi pinjam meminjam dan seterusnya. Padahal Qord bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antara manusia.

i.         Imam Ahmad Bin Hambal. Pendiri Madzab Hambali
Imam Ahnad Bin Hambal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi  atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.

2.    Jenis-Jenis Riba

Secara  garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok yang pertama terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan qardh. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba Afdhl dan riba nasi’ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut[7]:

a.       Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh).

b.       Riba Jahiliyah
Hutang dibayar lebih dari pokoknya, kerana si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

c.       Riba fadhl
Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeza, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

d.       Riba nasi’ah
Penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainya. Riba dalam nasi’ah muncul kerana adanya perbezaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalam kitab Fathul Mu’in riba dibagi menjadi tiga iaitu[8] :

1.       Riba Fadhl
Iaitu selisih barang pada salah satu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya. Termasuk dalam macam ini adalah riba qordh iaitu jika dalam hutang kembali kepada pihak pemberi hutang.

2.       Riba yad
Iaitu jika salah satu dari penjual dan pembeli berpisah dari akad sebelum serah terima.

3.       Riba Nasa’
Iaitu jika mensaratkan ada penundaan penyerahan dua barang ma’qud alaih dalam penukaranya (jual-beli).    

3. Hukum Riba
Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan. Namun proses pelarangan riba dalam al Quran tidak diturunkan oleh Allah SWT sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap[9].

1.       Allah memberikan pengertian bahawa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah SWT. Allah berfirman :
 Arrum Ayat 39

2.       Allah SWT memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karaktornya suka memakan riba.
(Surah 4,  An Nisa’ : ayat 160-161)

3.       Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda
(Surah 3, Ali Imran : ayat 130)

4.       Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba.
(Surah 2, Al Baqarah : ayat 278-279)

Untuk lebih memperjelas keharaman riba, Rasulullah SAW juga menjelaskan dan beberapa hadits di antaranya[10]:
Ertinya : Daripada Jabir ia berkata Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda mereka itu semuanya sama.
( HR. Muslim)

hadis
Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud bahawasanya nabi saw telah bersabda :

“Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang berzina dengan ibunya.”
(HR. Mutafaqun Alaihi)[11].

Bahkan dalam suatu hadis dinyatakan bahawa dosa orang yang mengerjakan riba lebih besar beberapa kali lipat daripada dosa orang yang berzina. Hal ini didasari oleh logik bahawa zina biasanya terjadi akibat gejolak syahwat yang tidak tertahan dan dilakukan tanpa fikir panjang, sementara praktik riba dilakukan dengan pertimbangan yang matang, jelas dan telaten[12].
Hakikat larangan tersebut tegas, mutlak, dan tidak mengendung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahawa riba mengacu sekadar pada pinjaman dan bukan bunga, kerana Nabi melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari wang pokok.
Larangan bunga ini tidak hanya berlaku dalam agama Islam tetapi dalam agama non Islampun juga dilarang. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang dilarang mempraktikkan riba. Pelarangan dimaksud banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama (oldtestament). Mahupun undang-undang talmud. Dalam Agama Kristian kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini dengan jelas. Namun, sebahagian kalangan kristiani menganggap bahawa ayat yang terdapat dalam Lukas 6 : 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Disamping itu, para pendeta Agama kristian pada awal abad I – XII M. Juga berpandangan bahawa pengambilan bunga dilarang oleh ajaran agama.
Dalam kalangan Yunani dan Romawi sejak abad 6 SM. Hingga 1 M. Telah terdapat beberapa jenis bunga. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat yunani terkemuka, plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengancam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga[13].

Dari sedikit huraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa apapun bentuk riba mahupun bunga dilarang secara mutlak oleh semua Agama, terutama Agama-Agama samawi. Hal ini dikeranakan dampak yang dikeranakan oleh adanya riba atau bunga tersebut dipandang merugikan masyarakat.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan