Selasa, 15 April 2014

P 129 : IKHLAS

Allah SWT berfirman dalam Hadits Qudsi:

“Akulah sebaik-baiknya sekutu (teman). Barangsiapa mempersekutukan Aku bersama yang lain, ia akan diserahkan kepada sekutu itu. Wahai sekalian manusia, beramallah kalian dengan ikhlas kerana Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang berdasarkan ikhlas keranaNya. Janganlah kalian mengucapkan “ini demi Allah dan demi kekerabatan,“ perbuatan itu akan menjadi kerana kekerabatan saja dan tidak sedikitpun kerana Allah. Dan jangan pula kalian mengucapkan “ini demi Allah dan demi pemimpin kalian.” Amalan seperti itu hanya untuk kehormatan/pemimpin kalian saja, dan bukan kerana Allah.”
(HR. Al-Bazzar dari Adh-Dhahak).

Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf An-Nawawi dalam kitabnya ‘Riyadhusshalihin’ menempatkan masalah ikhlas pada bab pertama, mengawali masalah lainnya yang tidak kalah penting. Namun, tentu saja penempatan itu mengandung maksud, bahawa ikhlas merupakan amal yang paling mendasar untuk diketahui dan dihayati maknanya. Barangkali pandangannya terhadap esensi ikhlas tidak jauh berbeza dengan ulama lainnya seperti Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayim Al-Jauziah dan para Salafusshalih lainnya yang menjadikan masalah ikhlas sebagai amaliah yang patut mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari setiap peribadi muslim. Kerana tanpa itu, semua perbuatan kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam kutipan Hadits Qudsi di atas yang mengingatkan kita bahawa Allah hanya menerima amal yang didasari oleh ikhlas semata keranaNya. Untuk itu, ada baiknya bila kita merenungi kembali beberapa firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tentang ikhlas ini yang diperjelas juga oleh manhaj para ulama salaf, sehingga kita dapat menerapkan akhlak ikhlas ini dalam beramal.

Ikhlas dan Aplikasinya

Ikhlas ertinya membersihkan maksud dan motivasi bertaqarrub kepada Allah dari berbagai maksud dan niat lain. Atau mengesakan hanya Allah-lah sebagai tujuan dalam berbuat kebajikan, iaitu dengan menjauhi dan mengabaikan pandangan makhluk serta tujuan keduniaan dan sentiasa berkonsentrasi kepada Allah semata. Demikian Dr. Ahmad Faridl menyimpulkan dari berbagai definisi para ulama di antaranya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Razaq Al-Hambali dan Ibnul Qayim Al-Jauziah. (Tazkiyatun Nufus: 1)

Pengertian ini selaras dengan pemahaman ulama lainnya seperti Ar-Raghib dan Abdul Qasim Al-Qusyairi yang menyebutkan bahawa ikhlas adalah menjadikan satu tujuan dalam menjalankan Al-Haq hanya kepada Allah SWT serta menjauhi maksud selain Allah. iaitu dorongan-dorongan hawa nafsu atau mengharap pujian manusia.
Dalam al Quran disebutkan lebih kurang 24 tempat yang menjelaskan ikhlas ini, bahkan dalam QS. Az-Zumar diulang sampai empat kali dan dalam QS. As-Shaffat sampai lima ayat yang menjelaskan ikhlas dan keutamaannya. Setiap ayat tersebut menegaskan bahawa ikhlas merupakan syarat pertama diterimanya amal manusia seperti tercantum dalam firmanNya:

“Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi balasan kecuali atas kejahatan yang telah kamu perbuat. Dan hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri (dalam menjauhi dosa), mereka mendapat rezeki yang ditentukan.”
QS. 31: 41

Ayat ini mengisyaratkan bahawa amal yang disertai dengan keikhlasan akan mendapat balasan yang berlipat ganda, sementara mereka yang mempunyai niat jahat, juga akan menerima balasan keburukannya. Allah SWT memang memberi keutamaan dalam akhlak ikhlas ini. Bukankah salah satu surah di dalam al Quran diberi nama Al Ikhlas. Ini menunjukan bahawa ikhlas merupakan akhlak utama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Ikhlas yang berisi tauhid yang menjadi dasar keyakinan umat Islam.

Sayid Muhammad Ibnu Alwy Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Makky Al-Hasani dalam kitabnya “Qul Hadzihi Sabili,” memasukkan ikhlas sebagai Al-Manjiyyat iaitu sesuatu yang dapat memberi keselamatan kepada siapa saja yang mengamalkannya. Ikhlas menurutnya identik dengan Iman, sambil mengutip QS. 17: 19 yang ertinya,

“Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan Akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.”

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahawa motivasi orang yang beriman (baca: ikhlas) adalah kehidupan Akhirat serta bersungguh-sungguh untuk meraihnya.
Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda;

“Ikhlaslah dalam menjalankan agamamu, pasti kamu mendapatkan balasan walau amal sekecil apapun.” Ketika beliau ditanya “Apa yang dimaksud iman?” Nabi menjawab: ”Ialah ikhlas kerana Allah.” lalu sabdanya: ”Allah tidak akan menerima semua amal kecuali disertai keikhlasan kepadaNya serta mengharap keredhaanNya semata.”
HR. An-Nasai

Ibnu Alwy memberi batasan Mukhlis (orang ikhlas) iaitu apabila ia melakukan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan, baik dalam sunyi ataupun banyak orang tetap menyandarkan tujuannya hanya kepada Allah, tanpa mencampuradukkan dengan maksud lain, misalnya kerana hawa nafsu atau keduniaan (harta, tahta, wanita). Dan jika dia berniat disamping Allah juga kerana manusia, maka dia termasuk Riak iaitu orang yang berbuat riak dan amalnya tidak akan diterima. Apabila dia beramal kerana manusia semata, maka dia telah terjerumus ke dalam kebinasaan dan riaknya telah mencapai tingkat Munafik, na’udzubillahi min dzalik. hal. 121
Imam Al-Ghazali juga mengemukakan tentang pertarungan antara ikhlas dan riak ini dan membaginya menjadi tiga jenis dorongan dan akibatnya,
(1) Jika pendorong amalnya (ikhlas) sama kuat dengan dorongan nafsunya, maka kedua-duanya harus digugurkan dan jadilah amalnya tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

(2) Jika dorongan riak lebih kuat dan menang, jadilah amalannya tidak bermanfaat, malah mengakibatkan azab baginya. Siksaan dalam kondisi seperti ini lebih ringan dibanding amal yang semata-mata riak.

(3) Jika niat bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah lebih kuat dibanding dengan yang lainnya, maka ia mendapat pahala dari kekuatannya memelihara keikhlasan tadi. Ihya 1V:372
Memperhatikan uraian di atas, kita dapat memahami bahawa keikhlasan patut dipelihara dari sifat-sifat yang mengotorinya seperti riak, ujub (merasa bangga akan perbuatannya), takbur bahkan syirik sekecil apapun.
Rasulullah SAW pernah memperingatkan umatnya akan syirik ini, sabdanya:

“Sesungguhnya yang paling aku kuatirkan menimpa kamu sekalian ialah syirik yang paling kecil.” Para sahabat bertanya; “Apakah yang disebut syirik yang paling kecil itu?” Beliau menjawab; “Riak.“ Allah berfirman pada Hari Kiamat ketika memberikan balasan terhadap manusia menurut perbuatannya: “Pergilah kamu sekalian kepada sesuatu yang dijadikan tempat memperlihatkan amal kamu di dunia, maka tunggulah apakah kamu menerima balasan dari mereka itu.”
HR. Ahmad dari Mahmud Bin Labid
Sehubungan dengan masalah ini, Imam Ibnul Qayim Al-Jauziah dalam “Al-Fawaid“ menjelaskan: “Ikhlas dan tauhid adalah pohonnya hati, sedang amal adalah cabangnya, dan buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan mendapat tempat yang menyenangkan di Akhirat kelak. Dan syirik, dusta serta riak sebagai pohonnya hati, maka buahnya rasa takut, was-was, gelisah dan sempit jiwanya serta gelap hatinya di dunia, kelak di Akhirat ia mendapat azab yang pedih. Demikianlah takwil dari perumpamaan dua pohon dalam QS. Ibrahim: 26.” hal. 214.
Inilah salah satu makna dan hakikat ikhlas yang memiliki keutamaan serta selalu mendapat tentangan dari sifat yang dihembuskan syaitan. Hanya orang-orang yang kuat imanlah yang akan mampu menghadapi tentangan tadi. Mereka melaksanakan ikhlas tidak hanya di mulut, tetapi juga dalam penghayatan yang mendalam sebagai bukti nyata dari ikrar yang selalu kita ucapkan “Innaa Shalatii Wanusukii wa mahyaaya wa mamaatii Lillahi Rabbil ‘Alamiin.” (Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam).
Apabila kita membuka kembali kisah-kisah para auliyaurrahman serta penjelasan para ulama salaf, maka akan kita temukan mutiara hikmah yang merupakan cerminan sifat ikhlas yang mereka miliki. Di antaranya kisah Khalid Bin Walid ketika diangkat menjadi panglima jihad fi sabilillah. Setelah sekian lama dia memimpin pasukannya melawan musuh-musuh Islam dan telah banyak meraih kemenangan yang gemilang, tanpa diduga Khalifah Umar Bin Khattab mengirim surat penggantian jabatannya sebagai panglima, padahal saat itu dia sedang memimpin perang Yarmuk melawan tentera Romawi. Namun kerana sifatnya yang terpuji, dengan penuh keikhlasan dia menyerahkan jabatannya kepada penggantinya Abu Ubaidah. Demikian luhur akhlaknya, ia berjihad bukan kerana Umar atau tujuan lainnya selain Allah SWT, sehingga walaupun telah turun jabatannya, ia terus melanjutkan jihad fisabilillah dengan sempurna.
Suatu hari Mu’adz Bin Jabal RA meminta nasihat kepada Rasulullah SAW sewaktu dia akan diutus ke Yaman. Katanya; “Wahai Rasulullah SAW, berilah aku nasihat,” Rasul bersabda;

“Ikhlaslah dalam agamamu, meskipun kerjamu sedikit.”
HR. Al-Hakim

Pada kesempatan lain, Mu’adz menangis di sisi kuburan Nabi, ketika Umar melihatnya ia menegurnya “Ada apa, kenapa kamu menangis?“ Mu’adz menjawab; “Aku teringat sebuah sabda Rasulullah SAW: “Sekecil apapun dari riak adalah termasuk kemusyrikan. Barangsiapa yang memusuhi para wali Allah, maka ia telah menentang kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa dan orang yang bersembunyi iaitu jika mereka tidak hadir, tidak dicari orang, dan bila mereka hadir, tidak dikenal. Hati mereka adalah lampu-lampu petunjuk, mereka terselamatkan dari setiap bencana kegelapan.”
HR. Al-Hakim
Nasihat Rasulullah SAW kepada Mu’adz ini mengandung pelajaran yang berharga bagi kita, antara lain mengungkap tiga sifat dan sikap para Mukhlishin iaitu:

1. Selalu berbuat baik walaupun manusia membenci kebaikan yang dia perbuat. Sebagaimana diisyaratkan dalam firmanNya: ”Maka sembahlah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya beribadah kepadaNya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.”
QS. 40: 14

2. Mendasari setiap amal solehnya dengan takwa dan iman kepada Allah SWT.

3. Sikapnya berbuat baik tidak ingin dilihat atau dipuji manusia, ia bersembunyi di balik amal solehnya. Yaakub AS pernah mengatakan:
”Orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan kebajikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya.”
Sebagai upaya membina terwujudnya keikhlasan yang mantap dalam hati setiap mukmin, sudah selayaknya kita memperhatikan beberapa hal yang dapat memelihara ikhlas dari penyakit-penyakit hati yang selalu mengintai kita, di antaranya:

Pertama, dengan meyakini bahawa setiap amal yang kita perbuat, baik lahir mahupun batin, sekecil apapun, selalu dilihat dan didengar Allah SWT dan kelak Dia memperlihatkan seluruh gerakan dan bisikan hati tanpa ada yang terlewatkan. Kemudian kita menerima balasan atas perbuatan-perbuatan tadi. Firman Allah:

“Barangsiapa yang beramal kebajikan sebesar debu, pahala kebajikannya itulah yang akan dilihatnya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan sebesar debu, maka siksa kejahatannya itulah yang akan dilihatnya kelak.”
QS. 99: 7-8

Dan yang sering tidak kita sedari adalah penyimpangan niat dari ikhlas lillahi Taala menjadi riak. Dalam hadis Qudsi dikemukakan: ”Kelak pada Hari Kiamat akan didatangkan beberapa buku catatan amal yang telah disegel. Lalu dihadapkan kepada Allah SWT tetapi kemudian Dia berfirman: ”Buanglah semua buku-buku ini!” Malaikatpun berkata: ”Demi kekuasaanMu, kami tidak melihat di dalamnya selain kebaikannya saja.” Lalu Allah berfirman; “Sesungguhnya amalan yang memenuhinya dilakukan bukan kerana Aku, dan Aku tidak menerima kecuali apa yang dilakukan kerana mencari keredhaanKu.”
HQR. Al-Bazzar & at-Tabrani

Kedua, memahami makna dan hakikat ikhlas serta meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah dan mencari keredhaanNya semata, setelah yakin perbuatan kita sejalan dengan ketentuan Allah dan RasulNya. Maka ketika niat kita menyimpang dari keikhlasan, kembalikanlah kepada keimanan dan ketakwaan serta segeralah mensucikan diri dengan bertaubat dan meluruskan kembali niat baik tadi. Firman Allah:

“Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal mereka serta berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka kerana Allah, maka mereka itu adalah bersama orang yang beriman dan kelak Allah memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar.”
QS 4; 146

Imam Yahya An-Nawawi membahagi amal baik berdasarkan niatnya kepada tiga macam,

(1). Amal hamba sahaya, apabila kita melakukan perbuatan baik kerana merasa takut akan azab daripada Allah.

(2). Amal Saudagar, iaitu jika kita beramal kerana mengharapkan pahala dan syurga dari Allah SWT.

(3). Amal manusia merdeka, iaitu beramal sebagai bukti keikhlasan kita kepada Allah SWT serta rasa syukur dengan menyedari akan kewajipan untuk beribadah kepadaNya dan inilah tingkatan amal baik yang paling tinggi dalam pandangan Allah SWT.
Hadits Qudsi, 1988: 277

Ketiga, Berusaha membersihkan hati dari sifat yang mengotorinya seperti riak, sum’ah, nifaq atau bentuk syirik lainnya sekecil apapun. Allah berfirman:

”Barangsiapa yang berharap menemui Rabbnya, hendaklah ia mengerjakan perbuatan baik dan janganlah mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.“
QS. 18: 110

Kehati-hatian ini sebagai cerminan sikap ikhlas kita, meskipun tidak jarang kita khilaf dan menyimpang dari niat semula. Namun, dengan memahami seluk beluk penyakit hati ini, diharapkan kita dapat mengambil sikap yang benar.
Fudlail Bin ‘Iyadl mengatakan: “Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak, sedang beramal kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah menyelamatkanmu dari kedua penyakit tersebut.”

Keempat, Memohon petunjuk kepada Allah agar menetapkan hati kita dalam ikhlas. Kerana hanya Dia-lah yang berkuasa menurunkan hidayah dan menyelamatkan kita dari godaan syaitan yang selalu menghembuskan kejahatan yang dapat membinasakan manusia. Tidak sedikit manusia yang terjerumus pada riak dan syirik yang tersembunyi, sebagaimana diperingatkan dalam Hadits Nabi SAW, sabdanya:

”Barangsiapa yang solat dengan riak, sesungguhnya ia telah melakukan syirik, dan barangsiapa yang shaum dengan riak, sesungguhnya ia telah melakukan syirik, dan demikian juga, barangsiapa yang bersedekah dengan riak sesungguhnya ia telah melakukan syirik, kerana Allah ‘azza wajalla berfirman (dalam Hadits Qudsi): “Aku adalah penentu yang terbaik bagi orang yang telah menyekutukan sesuatu denganKu. Amal perbuatannya sedikit mahupun banyak bagi yang disekutukannya sedang Aku sama sekali tidak perlu padanya.”
HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tabrani dalam “Al-Mu’jam Al-Kabir

Maka, sudah menjadi kewajipan kita sebagai peribadi muslim untuk terus memelihara keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang mengotorinya. Hanya kepadaNyalah kita berserah diri dan memohon petunjukNya.
Ya Muqollib Al-Qulub, Tsabbit Quluubanaa ‘ala diiniKa, Ashbahnaa ‘ala fitratil Islam Wa-kalimatil Ikhlash Wa ‘Ala dini Nabiyina Muhammad Sallallau’alaihi wasallam, wa’alaa millati abiinaa Ibrahiima haniifaa, wamaa kaanaa minal musyrikiin. “
(Ya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agama. Jadikanlah kami dalam fitrah Islam dan teguhkanlah kami dalam prinsip keikhlasan, berpegang teguh kepada agama Nabi kami, Muhammad SAW, juga millah Ibrahim dengan setulus hati. Dan Ibrahim itu bukan dari golongan orang musyrik ).

http://www.facebook.com/pages/TASAWUF-MODERN-Islam-Aplikatif-Seri-Akhlaq/112688895422012Tiada ulasan:

Catat Ulasan